Privacy statement

Vakland Het Hogeland is een programma van Gebiedscoöperatie Het Hogeland (hierna te noemen
GC Het Hogeland). GC Het Hogeland gevestigd te Warffum aan Westervalge 5a 9989EB, is
verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.

Contactgegevens:

info@vaklandhethogeland.nl | 0595 23 42 42.

Wil je langs komen? Ook dat kan. Vakland Het Hogeland is gevestigd in ‘t Wieshoes. Het adres is Westervalge 5a, 9989EB Warffum.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

GC Het Hogeland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u zich inschrijft voor het leeraanbod van
Vakland Het Hogeland en/of voor de Vakland nieuwsbrief, en/of omdat u uw gegevens via de
website achterlaat voor meer informatie, of omdat u deelneemt aan de Vakland cafés. Hieronder
vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Postcode

Indien u zich heeft ingeschreven voor een cursus kan het zijn dat wij de cursusaanbieder rechtstreeks met u contact op laten nemen. In dat geval verstrekken wij uw contactgegevens naar de cursusaanbieder.

Beeldmateriaal voor promotiedoeleinden

Tijdens bijeenkomsten of evenementen van Vakland Het Hogeland kunnen foto- en videobeelden worden gemaakt die worden gebruikt ter promotiedoeleinden. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan willen wij u vragen dit voorafgaand aan de bijeenkomst, tijdens de bijeenkomst of maximaal een week na afloop van de bijeenkomst kenbaar te maken aan de organisatie door een e-mail te sturen aan info@vaklandhethogeland.nl.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De producten en diensten van Vakland zijn voor alle mensen van Het Hogeland van 0 tot 100 jaar.
Het kan dus voorkomen dat wij gegevens bewaren van kinderen jonger dan 16 jaar. We gaan er
vanuit dat zij hiervoor toestemming hebben van ouders of voogd. Wij raden ouders aan betrokken te
zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen
verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

GC Het Hogeland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om contact met u op te kunnen nemen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten;
– Om u te kunnen informeren over de activiteiten van Vakland Het Hogeland via onze nieuwsbrief;
– Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

GC Het Hogeland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

GC Het Hogeland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen
voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Delen van persoonsgegevens met derden

GC Het Hogeland verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
van uw gegevens. GC Het Hogeland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

GC Het Hogeland gebruikt alleen technische, functionele en geanonimiseerde analytische cookies
die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek
aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij
gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast kunt u ook
alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door GC Het Hogeland en heeft u
het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om
de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van
uw persoonsgegevens sturen naar info@vaklandhethogeland.nl. Stuur uw afmelding vanaf het
mailadres dat bij ons bekend is.

GC Het Hogeland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen
bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

GC Het Hogeland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact op met ons via info@vaklandhethogeland.nl.